ODS-Privremeno ograničenje usluga

STR

Service Temporarily Restricted

Razlog

Postoji otvoreno dugovanje po računu/ima za usluge na zahtjev (ODS) kojima je protekao datum dospijeća.

Mjere

STR obavijest je vidljiva korisniku prilikom prijave na službenu stranicu. Nakon isteka 14 dana od datuma dospijeća potraživanja, korisniku će biti poslana opomena za plaćanje redovnim putem (pošta, e-pošta, e-račun), a usluga potom deaktivirana do podmirenja dugovanja.

Ukidanje
popusta

Komercijalni popusti primijenjeni pri obračunu usluga mogu biti ukinuti ukoliko se utvrdi učestalo kašnjenje pri podmirivanju potraživanja.

Kamate

Naš cilj je fokusirati se stvaranje i isporuku kvalitetnih usluga, a ne na obračun zateznih kamata zbog neplaćenih dugovanja.

Reaktivacija

Podmirili ste dugovanje prema nama, a privremeno ograničenje nije uklonjeno unutar 24 sata? Dostavite nam potvrdu o plaćanju na adresu elektroničke pošte ODS-a i usluga će biti ponovno aktivirana nakon izvršene provjere u najkraćem mogućem roku.

Podsjetnik

ODS usluga može biti ograničena u određenoj ili apsolutnoj mjeri. STR obavijest je isključivo podsjetnik korisniku ODS-a da naša usluga, stručnost i dostupnost imaju komercijalnu vrijednost.

Imate dodatnih pitanja vezanih uz ograničenje usluge?