usluge na zahtjev

Digital &
WEB
 • Udaljena podrška (podešavanje postavki, arhiviranje, podatkovni prijenos, obuka korisnika, instalacije)
 • Digitalna forenzika i evidentiranje događaja, incidenata i popratni zahvati
 • Izrada e-obrazaca po narudžbi
 • Reautorizacija korisnika - izvan SOP-a (cpanel, WP)
 • Formulacija nužnih objava (Opći uvjeti, Uvjeti korištenja, Politika kolačića, Politika privatnosti)
 • Dodavanje i oblikovanje objava unutar WP/HTML - izvan ugovorene kvote.
 • Konverzije dokumenata – po komadu
 • Korekcija neispravno dostavljenog sadržaja - slike i tekst
 • Obrada fotografija za objavu na webu
 • Repatrijacija podataka i smještaj na novi poslužitelj
 • Povećanje prostora na poslužitelju 10/20/30
 • Akvizicija arhiva internet stranice
 • Rekonstrukcija/korektivne radnje na arhivi internet stranice
 • Dodavanje sadržaja trećih strana na stranice (+ realni zahvat)
 • Redovno održavanje WP/server – ugovorno
 • Redovno održavanje WP/server – ad hoc
 • Arhiviranje sadržaja – tvrda kopija (+ DVD ili USB) ili cloud
 • Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za web stranicu
 • Inicijalno popunjavanje i prilagodba sadržaja za webshop
 • Dodavanje i oblikovanje stranica unutar WP izvan ugovorene kvote
 • Instalacija / žuriranje priključaka u WP

...i ostale usluge / više sadržaja uskoro

Snimanje iz zraka
UAV
 • Fotografiranje i snimanje iz zraka bespilotnim zrakoplovima 
 • Vizualni pregledi i brza isporuka foto materijala (snimanje krovišta, zemljišta, hala, tunela, skela, marina i brodova) bespilotnim zrakoplovima
 • Osnovna fotogrametrija bespilotnim zrakoplovima 
 • Obrada snimaka prikupljenih bespilotnim zrakoplovima
 • Izrada i montaža promotivnih fotografija / video klipova
Branding &
PR
 • Izrada strategije komuniciranja (CS)
 • Izrada objava za medije (Press Release)
 • Realizacija objava (Media Relations)
 • Izrada knjige grafičkih standarda (BGS)
 • Dizajn vizualnog identiteta
 • Dizajn ambalaže
 • Dizajn publikacija
 • Signalistika
Special
Consulting
 • Postupci pri registrarima, hosting providerima ili ISP-ovima
 • Priprema dokumentacije / izvješća za potrebe upravnih postupaka
 • Postupci pri nadležnim tijelima
 • Davanje mišljenja iz djelokruga – općenito
 • Suradnja s trećim stranama za potrebe naručitelja
 • Stručni poslovi iz djelokruga
 • Posebna obuka korisnika u poslovima upravljanja, logistike, sigurnosti i zaštite

Kvalitetu pruženih usluga kontinuirano poboljšavamo zahvaljujući vašoj suradnji putem sustava SIP